Profile 

MrSunrise


2211332211335533115555551111
33+44+4a4b4c55+5a5a+5b5c+6a+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

22-4-2016

Beaufort22-4-20164c / flash Carrière de Durnal
Oladiladilo22-4-20165a / flash Carrière de Durnal
't schoon verdiep22-4-20165a+ / flash Carrière de Durnal
Hé-Hé22-4-20164b / flash Carrière de Durnal
't promilleke22-4-20165a / flash Carrière de Durnal
Grimsel22-4-20164c / flash Carrière de Durnal

9-4-2016

13-4-2015

12-4-2015

3-4-2015

23-3-2015

18-3-2015