Profile 

leo


2266443344331144112211
33+44+4a4b4c5a5a+5c6a+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

3-6-2004

Le club des 53-6-20044+ / redpoint Carrière des Awirs
L'Ascoheye3-6-20044 / redpoint Carrière des Awirs
Les rois de Babylone3-6-20044 / redpoint Carrière des Awirs
Ça passe ou ça Casse (sortie droite)3-6-20045c / toprope Carrière des Awirs
Le saut de puce3-6-20044 / redpoint Carrière des Awirs
Que Dalle3-6-20045c / toprope Carrière des Awirs
Moonlight shadow3-6-20044+ / redpoint Carrière des Awirs
La vite au sup3-6-20043 / redpoint Carrière des Awirs
La Venus de Milo3-6-20043+ / redpoint Carrière des Awirs

26-8-2003

25-8-2003

24-8-2003

20-2-2003

20-10-2002

20-5-2002

23-6-2001

21-5-2001

25-9-2000

20-8-2000

20-7-2000

20-8-1999

20-8-1997

24-6-1996